Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Images Best answers About

  • review trung tâm kế toán theme thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán phạm quốc gia, cũng không có kết cấu tổ chức hoàn thiện, càng không có thể hệ tư tưởng chín muồi, cơ cấu tổ chức của họ chỉ là một liên minh các bộ lạc, nhưng bắt đầu từ khi Khiết Đan lập quốc, tình huống đã nảy sinh biến hóa.

    Khiết Đan bát bộ thống nhất, tiếp đó Thất Vi, Ô Cổ, Hồi Hột, Nữ Chân các loại bộ lạc cùng với các nước Bột Hải học, phế trừ thể chế bộ lạc, bắt chước Trung Nguyên xây dựng thể chế đế quốc, thiết lập thể chế quan lại phủ đài tể tướng, tam tỉnh lục bộ và đơn vị hành chính châu, quận, huyện, xây dựng một hệ thống quốc gia giống như đế quốc Hán Đường, ra sức chiêu nạp Há
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Private conversations
Help Users
As we enjoy today's conversations, let's remember our dear friend 'Docsandy', Sandy Zier-Teitler, who would dearly love to be here with us today! We love and miss you Sandy ❤
    Top