Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Best answers About

  • review trung tâm kế toán theme thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán u Quang Nghĩa mỉm cười, nói: "Công lao của ái khanh, trẫm sẽ không quên đâu. Đại sự tiểu tình trong cung, hiện tờ còn phải dựa vào ngươi, trẫm phong ngươi làm cung uyển sứ, phụ trách tất cả sự nghị của lục cung. Tiên đế băng hà, tuân theo di chúc của tiên đế, sẽ mai táng người ở chỗ con ngựa đá, ái khanh phụ trách việc lăng tẩm đi."

    Cung uyển sứ phụ trách tất cả sự nghi của hậu cung, đó là quan chức tôn quý nhất của nội quan. Mà chủ trì công trình thì lại có nhiều màu nhất, cho dù không quá tham thì cũng có thể kiếm được đầy chậu đầy bát. Vương Kế Ân cung kính tạ ơn, trên mặt lộ ra vẻ mừng
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Private conversations
Help Users
As we enjoy today's conversations, let's remember our dear friends 'Docsandy', Sandy Zier-Teitler, and 'Posse Lover', Michael Huffman, who would dearly love to be here with us today! We love and miss you guys ❤
    Top